دوره جدید

دوره کار در ارتفاع
بهمن ۱۵, ۱۳۹۵
انتخاب شرکت فرآورده های آذرخش به عنوان واحد نمونه صنعتی معدنی استان خراسان رضوی توسط خانه صنعت، معدن و تجارت در سال ۱۳۹۸
تیر ۲۸, ۱۳۹۸

ایمنی خاکبرداری و گودبرداری

عدم رعایت ضوابط ایمنی خاکبرداری در حین فعالیت های صنعتی و عمرانی، همواره حوادث متعددی را به دنبال داشته است. برخی از مواردی که در خاکبرداری و گودبرداری ممکن است منجر به ایجاد حادثه شود، عبارت است از:

  • ممکن است بر اثر ریزش دیواره های گود کارگران در زیرآوار گیر کنند یا مدفون شوند.
  • مصالح و اشیا از لبه فوقانی دیواره گود به درون گود ریزش داشته باشد و سبب شود به افراد اصابت نماید.
  • افراد به درون گود سقوط کنند.
  • ممکن است وسایل نقلیه به لبه ها نزدیک شوند وسبب شوند که دیواره های گود ریزش داشته باشد و همچنین سبب سقوط به درون گود مخصوصا در زمان حرکت با دنده عقب شوند.
  • زمانی که راه های ورود و دسترسی ها به درون گود دارای ایمنی کافی نیست و یا برای خروج افراد از درون گود در زمان فرو ریختن دیواره های گود راه های فرار مناسبی وجود ندارد.
کاتالوگ فنی - Datasheet
فارسی