ملات های نسوز

 
 

AZM45 (45 درصد)

AZM70 (70 درصد)

کاتالوگ فنی - Datasheet
فارسی