گروه مهندسی مجتمع تولیدی آذرخش

مدیرعامل

محمدرضا وجدانی

مدیرعامل مجتمع تولیدی آذرخش


نایب مدیرعامل

ارغوان وجدانی

نایب مدیرعامل مجتمع تولیدی آذرخش


مدیر کنترل کیفیت - تحقیق و توسعه

مرتضی میرجلیلی

مدیر کنترل کیفیت - تحقیق و توسعه


مدیر مهندسی فروش

شیما بزمی

مدیر مهندسی فروش


مدیر تولید

نوید بندار

مدیر تولید


کاتالوگ فنی - Datasheet
فارسی