گروه مهندسی مجتمع تولیدی آذرخش

مدیرعامل

محمدرضا وجدانی

مدیرعامل مجتمع تولیدی آذرخش


نایب مدیرعامل

ارغوان وجدانی

نایب مدیرعامل مجتمع تولیدی آذرخش


مدیر کارخانه

مرتضی میرجلیلی

مدیر کارخانه


مدیر کنترل کیفی-تحقیق و توسعه

سارا کامکار

مدیر کنترل کیفی-تحقیق و توسعه


مدیر تولید

نوید بندار

مدیر تولید


کاتالوگ فنی - Datasheet
فارسی