گروه مهندسی مجتمع تولیدی آذرخش

مدیرعامل

محمدرضا وجدانی

مدیرعامل مجتمع تولیدی آذرخش


نایب مدیرعامل

ارغوان وجدانی

نایب مدیرعامل مجتمع تولیدی آذرخش


مدیر کارخانه

مرتضی میرجلیلی

مدیر کارخانه


مدیر تولید

نوید بندار

مدیر تولید


کاتالوگ فنی - Datasheet
فارسی