برخی از مشتریان مجتمع تولیدی آذرخش
واحد نمونه صنعتی و معدنی در سال های 1398، 1399 و 1400
گروه مهندسی مجتمع تولیدی آذرخش

گروه مهندسی مجتمع تولیدی آذرخش

پروژه الیاف سرامیکی ارغوان

  • درصد پیشرفت عمرانی65%
  • درصد پیشرفت تجهیزاتی60%

فرآیند تولید

Low-Porosity-Fire-Clay-Brick-for-Industrial-Furnace1

کلسیناسیون مواد

DSC015282

آماده سازی

3

شکل دهی

34

پخت

تولید انواع جرم، آجر و مصالح نسوز

فرآورده های نسوز آذرخش

کاتالوگ فنی - Datasheet
فارسی